odwodnienia budowlane  

OFERTA HANDLOWA - USŁUGI GEOLOGICZNE

 W zakresie robót wiertniczych i usług geologicznych nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac hydrogeologicznych:

  • wierceniu studni głębinowych - zarówno w przypadku nowych ujęć wód podziemnych jak i remontowaniu, czyszczeniu i likwidacji istniejących studni;

  • odwodnieniu wykopów budowlanych (liniowych i kubaturowych) za pomocą studni głębinowych;

  • montażu instalacji piezometrycznych dla celów monitorowania poziomu i jakości wód podziemnych;

  • wykonywaniu studni przydomowych;

  • odwierty techniczne;

Zajmujemy się także badaniem i dokumentowaniem złóż kopalin, oraz oceną przydatności podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa.

Wykonujemy odwierty techniczne dla potrzeb fundamentowania budowli, montażu instalacji odgromowych i instalacji ochrony antykorozyjnej.


Zapewniamy całościowe przeprowadzenie prac począwszy od wykonania projektu lub dokumentacji geologicznej, poprzez wykonywanie i nadzorowanie prac terenowych, aż po sporządzenie sprawozdań i dokumentacji powykonawczych.

 


Studnie głębinowe Opolskie